پنجشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۰

نگاه تو

تو نگاهت را به من بده
من دلم تا هميشه مال تـــو...