شنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۰

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی...
«نلسون ماندلا»

دزدی مال و دزدی دین

گویند روزی دزدی در راهی ، بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود.
آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند.
او را گفتند: چرا این همه مال را از دست دادی؟
گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می‌کند.
و من دزد مال او هستم، نه دزد دین.
اگر آن را پس نمی‌دادم و عقیده صاحب آن مال، خللی می‌یافت؛ آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.