دوشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۹

وقتي دلت خسته شـد

وقتي دلت خسته شــد
ديگر خنده معنايي ندارد…
فـقـط مي‌خندي تا ديگران، غم آشيانه کرده در چشمانت را نـبـيـنـنـد!
وقتي دلت خسته شــد،
ديگر حتي اشکهاي شبانه هـم آرامت نمي‌کنند…
فـقـط گريه مي‌کني چون به گريه کردن عادت کرده‌اي!
وقتي دلت خسته شــد،
ديگر هيچ چيز آرامت نمي‌کند به جز دل بريدن و رفتن…