شنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۹۰

كشف كلمه، بزرگترين كشف انسان است و كشف سكوت بزرگترين كشف انسان شدن